Gezonde medewerkers

maken een gezonde onderneming

Verzuim

We spreken van verzuim zodra een medewerker langdurig afwezig is op het werk vanwege ziekte of gebrek. De impact van verzuim op een organisatie is groot. Collega’s ervaren een zwaardere belasting, leidinggevenden moeten de planning veranderen en klanten krijgen hun vertrouwde medewerker niet te zien. De zieke medewerker lijdt natuurlijk het meest. Bij verzuim kunnen meerdere factoren een rol spelen. Het is daarom belangrijk tijdig te onderzoeken wat de oorzaken ervan zijn. Als de oorzaken werk gerelateerd zijn, kan u als werkgever wellicht bijdragen tot een de oplossing. Door het probleem bespreekbaar te maken, mee te zoeken naar oplossingen en de grenzen aangeven van wat de organisatie kan bieden en tolereren, creëert dit vaak ruimte voor verandering.

OORZAKEN

Ziekte

Ziek worden overkomt ons allemaal wel eens. Ziek zijn is echter lang niet altijd gelijk aan arbeidsongeschikt zijn. Het is van belang om hier onderscheid in te maken.

Werkdruk & stress

Ervaart de werknemer langdurige werkstress en in combinatie met een gebrek heeft aan energiebronnen, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, dan neemt de kans op verzuim toe.

Verzuimcultuur

Het verzuimgedrag van individuele werknemers, wordt deels veroorzaakt door de verzuimcultuur die in een organisatie heerst. Hoe de leidinggevende omgaat met verzuimmeldingen en hoe collega's tegen elkaars verzuim aankijken, kan een groot verschil maken.

Arbeidsomstandigheden

Te zware fysieke en/of mentale belasting op het werk kan leiden tot verzuim. Werknemers die onder gezonde en veilige omstandigheden hun werk kunnen doen, worden minder vaak ziek en presteren doorgaans beter.

Rol leidinggevende

De kwaliteit van de relatie en de onderlinge communicatie tussen de werknemer en zijn leidinggevende is cruciaal. Als de relatie slecht is en de werknemer onvoldoende aandacht en steun ervaart van zijn leidinggevende ligt verzuim op de loer.  

Levensstijl

Een ongezonde levensstijl van werknemers kan leiden tot gezondheidsproblemen en daardoor uitmonden in ziekteverzuim.

Hoe kan Medicum Consult helpen?

Aanpakken

Met een resultaatgerichte aanpak helpen we u de re-integratie van uw werknemers te bevorderen.

Begeleiden

Ook bij werkstress, pesten of discriminatie helpen we uw werknemers met adequate begeleiding.

Voorkomen

Preventieve maatregelen helpen daarnaast om uw werknemers gezond en duurzaam aan het werk te houden.

Verzuimbeheersing

Ziekteverzuim komt vaak onverwacht en is altijd ongelegen. Achteraf blijkt dat vaak vooraf al sprake is geweest van vroege signalen, die de naderende uitval en afwezigheid van werk hebben aangekondigd. Voor een effectieve aanpak van verzuim draait alles om onderlinge communicatie, waarbij het en het herkennen van mogelijke oorzaken en vroege signalen van dreigend verzuim voorop staat. Voor u, als werkgever en leidinggevende, is het van belang helder te communiceren over wederzijdse verwachtingen. U kunt uw verzuim beïnvloeden door uw medewerkers adequaat ondersteuning te bieden bij sociale problemen, functioneringsproblemen en arbeidsomstandigheden. Samen met uw bedrijfsarts creëert u zo een positief werkklimaat. Medicum Consult ondersteunt u bij uw verzuimbeheersing en biedt hiervoor trainingen aan.

Verzuimpreventie

Verzuimgedrag van medewerkers kent veel varianten. De een heeft een lage verzuimdrempel en meldt zich arbeidsongeschikt, omdat zijn huisdier ziek is; de ander gaat door tot hij erbij neervalt. Beide situaties zijn ongewenst. De leidinggevende weet in het algemeen al in een vroeg stadium dat er iets aan de hand is. Vaak kan hij de vinger niet op de zere plek leggen of ervaart hij een drempel om "op de stoel van de dokter" te gaan zitten.

Medicum Consult biedt u trainingen aan in het kader van verzuimpreventie. Hierbij leert de leidinggevende in een vroeg stadium signalen van dreigend verzuim te herkennen en hierover in gesprek te gaan met de medewerker en zo achter problemen te komen die hen bezighouden.

Verzuimbegeleiding

"80% van het verzuim is gedrag". Zaken, zoals privé problemen, een verstoorde werksituatie, financiële problematiek, kunnen een grote rol spelen bij ziekteverzuim en een belemmering zijn voor werkhervatting. Voor u als werkgever is dit vaak een lastige materie.

De bedrijfsarts is bij uitstek diegene die u hierbij met zijn deskundigheid kan ondersteunen. Aangezien wij bij u op bedrijf aanwezig zijn, bent u gegarandeerd van snelle communicatie en gemakkelijke bereikbaarheid. Zo kunnen wij u zowel vanuit de spreekkamer als bij verschillende overlegvormen op allerlei niveaus binnen uw organisatie ondersteunen. Het coachen van leidinggevende is vanuit onze visie een belangrijk onderdeel.

Re-integratie

De bedrijfsarts brengt de beperkingen en arbeidsbelastingen van medewerkers in kaart. En stelt van daaruit de arbeidsmogelijkheden vast om tot re-integratie te komen. Daarbij adviseert de bedrijfsarts over passend werk, ‘geleidelijke’ hervatting in aangepast (eigen) werk. Het bieden van dagstructuur en arbeidsritme zijn van belang voor het herstel van medewerkers en een snelle terugkeer in het arbeidsproces.

De bedrijfsartsen van Medicum Consult begeleiden en adviseren hierbij met als doel een duurzame oplossing en optimale inzetbaarheid.

Verzuimmanagement

Beheersing van verzuim behelst een brede aanpak. Als basis hiervoor gebruiken wij uw verzuimcijfers. Wij zullen samen met u deze verzuimcijfers interpreteren en komen tot aanbevelingen. Voor een effectieve aanpak van ziekteverzuim is een gezamenlijke visie op verzuim nodig: een visie die binnen het bedrijf door de verschillende geledingen wordt gedragen. Sfeer en cultuur, afspraken over taken en verantwoordelijkheden kunnen een grote rol spelen. Gezamenlijk wordt in kaart gebracht welke zaken aandacht behoeven.

In de volgende fase van het proces draait het om het stellen van doelen. Deze mogen ambitieus zijn. Te vaak wordt het gemiddelde verzuim (van vergelijkbare bedrijven) als norm gehanteerd. Kostenbeheersing is voor u van levensbelang en een vermindering van verzuim biedt een kans om snel en effectief winst te boeken.

Contactgegevens