Optimale inzetbaarheid

Daar gaan we voor

Privacyreglement

Hoe gaat Medicum Consult om met persoonsgegevens om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Medicum Consult van groot belang. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Medicum Consult is onderdeel van Equilar. Eventuele vragen worden zorgvuldig behandeld door één van onze medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Indien nodig legt Medicum Consult, na het aangaan van een overeenkomst, gegevens vast van medewerkers van klanten. We verzamelen hierbij onder andere de volgende gegevens: NAW, BSN (in het geval van ziekteverzuim met een Poortwachter-dossier), geboortedatum, functie en dienstverband.

Doelen van de verwerking van gegevens
De persoonsgegevens worden onder meer in verband met de volgende doeleinden verwerkt:
• Voor de uitvoering van verzuimbegeleiding en arbeidsomstandighedenspreekuur;
• Voor het analyseren van verzuimgegevens;
Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Medicum Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en draagt na afloop van de wettelijke termijn zorg voor vernietiging van uw gegevens.

Gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken
De persoonsgegevens verwerken wij omdat:
• De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met onze klanten;
• De verwerking plaats vindt op basis van een wettelijke verplichting.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Medicum Consult gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt de uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht wordt met deze partij een verwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan. De gegevens worden altijd opgeslagen binnen de EER.

Beveiliging van persoonsgegevens
Als onderdeel van onze NEN7510 werkwijze en het compliant zijn met de AVG houden wij een overzicht bij van onze informatie verwerkende middelen en de daarbij behorende organisaties. Bij de selectie van leveranciers van deze middelen houden wij rekening met ons eigen beleid en de voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jaarlijks worden deze leveranciers volgens onze eigen criteria getoetst en daaronder valt ook de borging van de AVG.

Uw privacyrechten
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste rechten voor betrokkenen wettelijk vastgelegd. Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door te mailen naar fg@equilar.nl.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Klachten
Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de betrokkenen van mening is dat Medicum Consult de Algemene Verordening Persoonsgegevens niet naleeft. Ook kunt u een klacht of incident indienen bij Medicum Consult, deze kunt u via het volgende e-mailadres melden: . Wij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen. In het geval van een (potentieel) datalek zal onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen.

Privacybeleid website
Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Cookies
Het webportaal portal.medicumconsult.nl maakt gebruik van een cookie om de gekozen taal in op te slaan en het type gebruiker (persoonlijk of niet). En er wordt gebruik gemaakt van een sessiecookie, die na afloop van de sessie weer wordt verwijderd.

Recht op inzage, correctie, bezwaar of verwijdering
U hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, wissing, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Medicum Consult is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Medicum Consult vallen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid. Mocht u verder vragen hebben over ons privacybeleid neem dan contact met ons op door te mailen naar fg@equilar.nl.

Februari 2021
Medicum Consult B.V.