Oproep aan Kabinet: investeer in preventie, digitale zorg en zorgmedewerkers

Het is belangrijk dat er de komende periode door het Kabinet aan twee kanten wordt geïnvesteerd. In preventie, om de toename van chronische aandoeningen terug te dringen en de mentale en fysieke weerbaarheid van mensen te versterken. En in de zorg zelf door te investeren in zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers. Daarbij is het belangrijk dat de zorgsector gefaciliteerd wordt in de omslag naar hybride zorg. Zodat patiënten en zorgverleners volwaardig gebruik kunnen maken van digitale zorg. Digitale zorg kan ook de druk op de zorg verlichten.

Drie belangrijke pijlers

De partijen van de Agenda voor de Zorg roepen het nieuwe kabinet op om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord. In een brief aan de informateur pleiten zij voor investeringen, gericht op 3 punten.

 1. Domein overstijgend preventiebeleid waarbij samenwerking tussen het sociale- en zorgdomein wordt ondersteund.
 2. Waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
 3. Adequate gegevensuitwisseling en randvoorwaarden om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

 

De partijen van de Agenda voor Zorg pleiten specifiek voor:

 • Patiënten en zorgverleners moeten kunnen vertrouwen op een gedragen systeem van data uitwisseling, waarbij alle privacy en veiligheidseisen zijn geborgd. Definieer waaraan instellingen, leveranciers en systemen aantoonbaar moeten voldoen.
 • De zorgsector maakt een omslag naar hybride zorg, waarbij patiënten en zorgverleners volwaardig gebruik kunnen maken van digitale zorg waar dat de zorgverlening ten goede komt. Uiteraard is de inzet van digitale zorg afhankelijk van de situatie, wens en zorgvraag van de patiënt. Patiënten en zorgverleners beslissen samen over de inzet van digitale zorg. Wij vragen het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden creëren om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.
 • Bevorder dat de gegevenssystemen van de verschillende zorgaanbieders op elkaar aansluiten. Ga over tot de invoering van het wettelijk landelijk kader van elektronische gegevensuitwisseling.
 • Maak zorgaanbieders niet afhankelijk van één leverancier van digitale systemen. Verplicht leveranciers daarom gebruik te maken van een door de overheid vastgestelde samenhangende set afspraken van open standaarden en -systemen.
 • Faciliteer patiënt en professional om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale zorg zodat mensen zorg dichtbij huis kunnen ontvangen. Een randvoorwaarde voor succesvolle implementatie van digitale zorg betekent dat zorgprofessionals beschikken over de juiste faciliteiten.
 • Investeren in (na)scholing gericht op digitale vaardigheden van zorgmedewerkers in curatieve en langdurige zorg en in sociaal domein is noodzakelijk en onderdeel van een levenlang leren.
 • Investeer voor de langdurige (verblijfs)zorg in digitalisering en andere technologie zodat mensen met een beperking beter in staat zijn hun eigen leven te leiden. Borg dat de zorg toegankelijk blijft door ook aandacht te hebben voor mensen met minder gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden, en volg daarbij de in het VN verdrag handicap vastgelegde uitgangspunten.
 • Zorg dat digitale toepassingen gebruiksvriendelijk zijn, zodat ook mensen met weinig digitale vaardigheden er gebruik van kunnen en willen maken.
 • Stel in de komende jaren een investeringsbudget beschikbaar voor de digitalisering in de zorg buiten de kaders ter dekking van lopende uitgaven.
 • Borg een goede financiering van de verleende digitale zorg voor zorgaanbieders. Voorkom dat het gebrek aan financiële ruimte het verlenen van digitale zorg in de weg staat.
 • Voor een soepeler samenwerking, voor een adequate gegevensuitwisseling en voor de vergroting van de inzet van digitale hulpmiddelen moeten de bestaande juridische belemmeringen uit de weg worden geruimd; bijvoorbeeld rond de toestemmingsvereisten. Er moet goed evenwicht komen tussen de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling voor een goede en verantwoorde zorg en de bescherming van de privacy. Dat is in het belang van patiënten en zorgverleners.

Bekijk hier de brief van de Agenda voor de Zorg aan de informateur.

 

Bij Medicum Consult hebben we het afgelopen jaar, door COVID-19, ook gemerkt dat het noodzakelijk is dat de druk op de zorg wordt verlicht. Wij zijn daarom druk bezig om zo goed mogelijk gehoor te geven aan de veranderende zorgbehoefte en ons beleid nog meer te focussen op de onderdelen preventie en digitale zorg.

Bedrijfsarts in opleiding (regio Zuid-Limburg)

Momenteel ben je (basis)arts, huisarts of je bent al specialist in een ander vakgebied, maar je bent toe aan een nieuwe uitdaging. Als bedrijfsarts in opleiding krijg je veel verantwoordelijkheid om eigen klanten te adviseren en tegelijkertijd werk je veel samen met deskundige collega’s.

Lees meer »

Wij zijn op zoek naar een bedrijfsarts!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste bedrijfsarts die ons team – parttime of fulltime – wil komen versterken. Als bedrijfsarts bij Medicum Consult heb je een veelzijdige baan en veel zelfregie. Je bent werkzaam in de bedrijfsgeneeskunde in de breedste zin.

Lees meer »